+355 (0) 69 600 14 22 / +355 (0) 69 600 14 22

Matja dhe testimi I pajisjeve elektrike te centraleve dhe nenstacioneve elektrike te tensioneve 6kV deri ne 400 kV.
(tgδ, rezistence ohmike, rezistence izolacioni, koeficient absorbimi, testim I relesi gazore, mbrojtjet elektro-mekanike te centraleve-hidro-termo-ere, rezistence tokezimi, koeficient transformimi, rryma rrjedhjeje, etj.)
Analizat kimiko-fizike (komplekse) te vajrave elektrike e mekanike te centraleve e N/Stacione
(tension shpimi, viskozitet, pike flakerimi, reaksioni acido-bazik, lageshtiren, etj. Konform kerkesave te rregullores se shfrytezimit).
Rimont te pajisjeve elektrike te centraleve dhe N/Stacione (gjeneratori, transformatori, celesa me vaj e gaze te tjera)